Fond malých projektů v Euroregionu Nisa v rámci Programu

spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020

 

 

Realizační dokument

Společný realizační dokument Fondu malých projektů - zde ke stažení - verze 7.11.2017 (upravena pravidla pro opakované předkládání stejných projektů bez inovací)

Pokud není ve Společném realizačním dokumentu k Fondu malých projektů uvedeno jinak, je nutno se řídit dokumentací programu spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020 - příručkami pro české kooperační partnery.

On-line formulář projektové žádosti

Základní informace:

1) Obsah podpory

 • Organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí
 • Organizace a realizace setkávání, výměny zkušensotí, představení, kulturních a sportovních akcí
 • Výměny skupiny, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků
 • Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti
 • Projekty práce s veřejností a propagace území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů (minimálně v českém a německém jazyce)
 • Zpracování analýz a dokumentací při přípravu projektů v rámci Programu spolupráce
 • Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí

2) Druh a výše podpory

Podpora je poskytována jako projektová podpora ve formě nevratné dotace na principu zpětného proplacení uskutečněných výdajů.

Celkové výdaje na malý projekt nemohou překročit částku 30.000 €. Výše podpory činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů, avšak nanejvýš 15.000 € z prostředků ERDF. Vlastní podíl činí nejméně 15 % celkových způsobilých výdajů.

Projekty jsou koncipovány pouze jako jednostranně financované. V jednom projektu uplatňuje výdaje vždy jen jeden z partnerů.

3) Způsobilé výdaje

 • Personální náklady a režijní výdaje jsou podporovány paušální sazbou
 • Náklady na externí odborné poradenství a služby

           Služby související s organizací a realizací akcí nebo zasedání

           nájemné za prostory

           catering / stravování

           tlumočnické a překlatelské služby vč. nájemného za konferenční techniku

           honoráře pro přednášející a osoby s odbornými znalostmi

           náklady na cestování a ubytování účastníků

           náklady na cestování a ubytování externích odborníků

           náklady na dopravu

           věcné ceny do soutěže

           poplatky odváděné kolektivním správcům autorských práv

           výdaje na povinné pojištění účastníků akcí

           Výdaje na propagaci, komunikaci, publicitu nebo poskytování informací v souvislosti s projektem menší předměty v souvislosti s propagací, komunikací, publicitou nebo poskytováním informací s vazbou na projekt.

           Výdaje na vývoj, úpravy a aktualizaci systémů informačních technologií a internetových stránek.

           Výdaje na analýzy pro přípravu velkých projektů v rámci Programu spoupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko.

           Účast na akcích, účastnické poplatky, vstupné.

           Práva duševního vlastnictví.

 • Výdaje na vybavení

4)  Nezpůsobilé výdaje

 •           pokuty a výdaje na mimosoudní a soudní právní spory
 •           úroky z dlužných částek
 •           dary
 •           leasing
 •           náklady související s kolísáním směnných kurů
 •           odpočitatelná daň z přidané hodnoty
 •           skonta, pokud je příjemce skutečně platil
 •           výdaje na kulturní a umělecké činnosti dodávané nebo zprostředkované externími subjekty, výjimkou jsou dodávky od nepodnikatelských  subjektů

                     sídlících v dotačním území a podmínky, že fyzická osoba nebo právnická osoba přímo vykonávající tyto kulturní a umělecké činnosti mají též

                    sídlo v dotačním území a jimi dodávaná kulturní a umělecká činnost není hlavním zdrojem jejich příjmu

 5) Obecné

Dotačními prostředky budou podpořeny malé projekty zaměřené na setkávání. Projektové aktivity mají vést k zintenzivnění přeshraniční informace, komunikace a spolupráce mezi občany, občanskými sdruženími, úřady a dalšími neziskovými sbujetky ve společném programovém území.

Z podpory jsou vyloučeny investice.

Doporučená maximální délka projektu je 12 měsíců. Registrace projektu může uznatelnost výdajů a tím i délku projektu prodloužit max. na 1,5 roku. Projekt proto nemůže být předložen a zaregistrován příliš brzy před svou realizací.

 

Postup podání projektová žádosti

Projektová žádost a podrobný rozpočet projektu se vyplňují v elektronické formě. Projektové žádosti mohou být odevzdávány průběžně.

Ve formuláři projektové žádosti je třeba jasně a srozumitelně představit přeshraniční spolupráci. Pouze přehledná a srozumitelná žádost a tomu odpovídající rozpočet mohou být dobrým základem pro hodnocení projektu.

Do podrobného rozpočtu uveďte veskeré výdaje potřebné k realizaci projektu. Jejich způsobilost konzultujte se Sekretariátem FMP.

Paušály pro personální náklady a kancelářské a administrativní výdaje budou vypočeny automaticky.

Úplně a správně vyplněnou projektovou žádost žadatel vytiskne, zajistí podpisy všech partnerů a doloží všechny povinné přílohy. Projektová žádost včetně všech povinných příloh se odevzdává v nerozebíratelné formě (např. desky, rychlovazač, atp..)

Před samotným odevzdáním projektové žádosti doporučujeme vše konzultovat se Sekretariátem FMP.

Formulář projektové žádost se vyplňuje on-line zde

Povinné přílohy k projektové žádosti:

1) Podrobný rozpočet automaticky vygenerovaný z projektové žádosti

2) Stanovy (statut) - oba partneři

3) Výpis z registru ekonomických subjektů - oba partneři

4) Doložení jednatelského oprávnění (statutární orgán) - oba partneři

5) Udělení souhlasu se zpracováním dat - za každého z partnerů zvlášť

6) Podrobný položkový rozpočet - odevzdat elektronicky i v tištěné podobě - pouze čeští žadatelé

7) Čestné prohlášení projektu (formulář)  - pouze čeští žadatelé

8) Příloha k opakovanému projektu

 

Realizace projektu

Souhrnné informace naleznete v Informační brožurce a Realizačním dokumentu v sekci Dokumentace fondu

 

Ke Stažení:

Prezenční listina

Pokyny k vyplnění projektové žádosti

 

Vyúčtování projektu

1) 2x Soupiska účetních dokladů - excelový soubor. Tuto tabulku žadatel vyplní podle vzorového listu

2) 2x Závěrečná zpráva a žádost o platbu se vyplňuje on-line ve stejném systému jako projektová žádost.

3) Vyúčtování se dle smlouvy o dotaci odevzdává do 30-ti dnů po ukončení realizace projektu, a to v nerozebíratelné a uspořádané formě.

4) ostatní dokumenty a čestná prohlášení potřebná k vyúčtování projektu naleznete v sekci Dokumentace

 

Důležité odkazy

Trojstranné stránky Euroregionu Nisa - http://neisse-nisa-nysa.org

Stránky programu - http://www.sn-cz2020.eu

Ministerstvo pro místní rozvoj - http://www.mmr.cz

 

 

Upozornění:

Pod položkou "Náklady na externí odborné poradenství a služby" se v rozpočtech projektů nesmí objevovat takzvaní "projektoví koordinátoři" nebo služby v oblasti "administrativního zpracování projektu", "odborný projektový dozor, organizace a vyhodnocení" či "odborný projektový dozor a jeho organizování, účetní zpracování". Z pohledu Řídícího a Národního orgánu se u těchto popsaných aktivit jedná o úlohy, které patří k administraci projektu, tedy o úlohy, které by měli vykonávat příjemci malých projektů, a jedná se tím pádem o osobní náklady.

Z tohoto důvodu nemohou být "projektoví koordinátoři" nebo výše popsané služby vyúčtovány pod položkou "Náklady na externí odborné poradenství a služby", jelikož by potom bylo možné vyúčtovat osobní náklady dvakrát, a to pod položkou "Náklady na externí odborné poradenství a služby a také jako paušální sazba osobních nákladů.

V zásadě je možné, aby příjemci malých projektů zaměstnávali "projektové koordinátory" či osoby, které jim budou pomáhat při administraci malého projektu. Tyto osoby musí být ale financovány přes paušální sazbu osobních nákladů nebo přes přímé osobní náklady.

 

Výklad k vícejazyčnosti publikací a dalších tiskovin:

Společné stanovisko Řídícího a Národního orgánu:

V případě publikací v češtině nebo němčině je možné vydat tyto publikace také v jednojazyčné mutaci, ovšem s krátkým shrnutím obsahu ve druhém jazyce a odkazem na vydání publikace ve druhé jazykové mutaci.

Pokud jde o další jazyky (EN,PL, lužická srbština), jejichž použití záleží na cílech projektu, bude se postupovat obdobně. Například publikace vydaná v češtině musí vždy obsahovat shrnutí a odkaz na německou verzi a v případě existence dalších mutací též shrnutí a odkaz na další jazyky (př. PL, srbština). Taková publikace tak může teoreticky obsahovat čtyři shrnutí obsahu a odkazy na další jazyky (DE – vždy, dále příp. EN, PL, lužická srbština).

Pokud jde o plakáty, brožury, pozvánky, letáky apod.: tyto tiskoviny musí být vydány vždy rovnou vícejazyčně (čeština a němčina vždy). V případě nutnosti použít další jazyk(y) (např. EN, PL, lužická srbština) je nutné, aby jedna tiskovina (plakát, brožura, pozvánka, leták apod.) obsahovala kromě češtiny a němčiny všechny další jazyky. Žádné shrnutí v jiných jazycích tyto tiskoviny (plakát, brožura, pozvánka, leták apod.) vůbec neobsahují, protože musí být vydány rovnou vícejazyčně. Výše uvedená výjimka vydání jednojazyčných mutací za splnění daných podmínek platí pouze pro publikace.

Publikace je tiskovina, která obsahuje více než 48 stran (bez ohledu na formát stran a jejich náplň).