Fond malých projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce

2014 -2020 mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou

Dokumentace Fondu - obecné

Realizační dokument

Společný realizační dokument Fondu malých projektů - zde ke stažení - verze 18.03.2019

(Oproti předchozí verzi z května 2018 byly v aktuální verzi z března 2019 upraveny předpisy o zadávání veřejných zakázek na německé straně.)

Informační brožurka o Fondu malých projektů - zde ke stažení

  

Členění výdajů podle druhu

Způsobilé výdaje malého projektu v přehledném členění - zde ke stažení

 

Příprava projektu

Pokyny k vyplnění projektové žádosti

Podrobný postup a konkrétní rady pro vyplnění projektové žádosti do FMP - zde ke stažení

 

Povinné přílohy k podání projektové žádosti

V check-listu si prosím zkontrolujte, zda máte všechny přílohy - zde ke stažení

Podrobný rozpočet (odevzdejte 1x vytištěný + 1x v elektronické verzi - mail/ CD/ USB) - zde ke stažení

Udělení souhlasu se zpracováním dat (1x za CZ + 1x za D partnera; každý z partnerů podepisuje vlastní dokument) - zde ke stažení

Čestné prohlášení (pouze za CZ žadatele) - zde ke stažení

Příloha k opakovanému projektu - zde ke stažení

 

Realizace projektu

Přehledné pokyny

Finanční stránka malého projektu a rady k dokladování projektu - zde ke stažení

Prezenční listina - musí obsahovat informace a loga viz soubor ke stažení

Vzor povinného plakátu publicity pro akce konané v rámci malého projektu - ke stažení

Příručka k informačním a komunikačním předpisům pro velké projekty - zde ke stažení - pravidla pro malé projekty vycházejí z této příručky, avšak je třeba dbát na správnost dle pravidel Fondu.
Stručné shrnutí pravidel publicity - zde ke stažení

Loga povinné publicity naleznete pod záložkou Publicita

 

Vyúčtování projektu

Náležitosti dokladování

Check-list - formální kontrola žádosti o platbu - přehled všech příloh potřebných k vyúčtování projektu

Soupiska účetních dokladů - zde ke stažení - 2 x originál

Přehled pracovních cest - zde ke stažení - 1 x originál

Čestné prohlášení o shodnosti kopií s originály - zde ke stažení - 1x originál

Čestné prohlášení o středisku - zde ke stažení  - 1 x originál

Čestné prohlášení o DPH - zde ke stažení  - 1 x originál

Příloha k závěrečné zprávě - zde ke stažení - 2x originál

Čestné prohlášení k žádosti o platbu - zde ke stažení - 1x originál

Čestné prohlášení k cestovnému - zde ke stažení - 1x originál

Doložení bankovního spojení

Žádost o platbu a závěrečná zpráva se vyplňují v on-line systému jako projektová žádost. - 2x originál

Prosím dbejte na úplné a pravdivé informace uvedené v těchto dokumentech.

Vyúčtování projektu se odevzdává v uspořádané a nerozebíratelné formě (šanon, rychlovazač, apod.)

Náležitosti dokladování pro období 2014-2020 pro programy cíl2 - zde ke stažení

Kurz pro sestavení soupisky - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_cs - kurz se stanovuje dle data odevzdání soupisky