Fond mikroprojektů

v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A

Česká republika - Polsko

Dokumentace FM

Upozornění: 

Projektová žádost se vyplňuje v systému MS2014+: https://mseu.mssf.cz/ 

(Postup: Žadatel → Nová Žádost → 11 - INTERREG V-A Česká republika - Polsko → Výzva v rámci fondu mikroprojektů Nisa)

Projektovou žádost předkládá žadatel Správci (ERN) elektronicky, přes systém (generátor žádostí) a potvrzuje ji kvalifikovaným elektronickým podpisem.

!!! K podání projektové žádosti je tedy nutné zajistit si platný elektronický podpis.  Více informací k elektronickému podpisu naleznete zde: http://www.postsignum.cz/

Elektronický podpis (příručka ke stažení)

 

Příprava projektové žádosti

 

Povinné přílohy k projektové žádosti - formuláře

Podrobný rozpočet projektu nahrajte do systému ve formátu .XLS a ve formátu .PDF s podpisem.

Specifické přílohy (pouze k některým typům projektů)

  • Mapa, místopisné náčrty s umístěním projektu – libovolná forma, z níž bude patrné zobrazení lokalizace všech klíčových aktivit projektu všech partnerů v pohraničí
  • Přílohy pro projekty obsahující stavební práce
  • Prohlášení žadatele zajistit využitelnost studie, strategie, plánů v praxi
  • Tabulka (výpočet) pro projekty vytvářející příjmy

 

Přílohy k polským projektovým žádostem najdete zde:
 
http://www.euroregion-nysa.eu/interreg-v-20142020

Wytyczne dla Wnioskodawcy (Wersja obowiązująca od 01.10.2016).

 

 

Hodnocení mikroprojektu

 

Realizace

 

Zadávání veřejných zakázek

 

 

Vyúčtování mikroprojektu

 

Dílčí soupiska dokladů:

Žádost o platbu